Publiczne Przedszkole "Tęczowe Misie"
tel. kom. 500 642 760
teczowemisie8@gmail.com


Shadow1

Oferta

 Nasza oferta... 

Nasze przedszkole, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje cele zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

 

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w  codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały sie w tym, co jest dobre, a co złe.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznych, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez formy teatralne, muzykę oraz sztuki plastyczne.
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomosci i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Dla zapewnienia dzieciom optymalnych możliwości rozwoju i dobrego przygotowania się do podjęcia obowiązku szkolnego zadbaliśmy o odpowiednie warunki w jakich odbywać będą edukację przedszkolną. Świadomie zdecydowaliśmy o kameralnej formie prowadzenia przedszkola, ponieważ pozwala ona na dokładne poznanie potrzeb i możliwości dzieci, stałe dostosowywanie działań do aktualnych potrzeb grupy, bliską współpracę z rodzicami, łatwość nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, stałe monitorowanie jego efektów.

Przedszkole pracuje jako dwie  mieszane wiekowo grupy. ( Starsza i młodsza grupa)

Część zajęć edukacyjnych prowadzona jest wspólnie dla całej grupy, część odbywa się w podgrupach wiekowych lub grupach zainteresowań. Jest także wiele czasu na pracę indywidualną z każdym z dzieci, dającą możliwość rozwijania uzdolnień bądź wyrównywania deficytów. Dzieci mają także czas na zabawy dowolne, które odgrywają niebagatelną rolę w prawidłowym przebiegu rozwoju każdego przedszkolaka :-)

Przedszkole, prócz programu edukacyjnego realizowanego przez nauczycielki pracujące z dziećmi, zapewnia także zajęcia dodatkowe: naukę języka angielskiego, rytmikę z tańcami ,zajęcia sportowe i warsztaty teatralne. Przynajmniej raz w miesiącu odwiedzają nas teatry, przedstawiciele ciekawych zawodów, odbywają się koncerty lub inne interesujące spotkania.

 Nasze przedszkole proponuje również program adaptacyjny dla dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną w naszej placówce. Jego termin, przebieg i długość trwania ustalamy indywidualnie dostosowywując się do potrzeb dziecka i możliwości rodziców.

 

Główne założenia naszej pracy pedagogicznej to:

 • Każde dziecko ma prawo do właściwej, odpowiadającej jego możliwościomi potrzebom edukacji i wychowania.
 • Każde dziecko uczy się i pracuje w swoim tempie i na miarę swoich możliwości.
 • Każde dziecko ma prawo do indywidualnej oceny swojej pracy także w kontekście swoich możliwości.
 • Każde dziecko ma prawo do wsparcia i pomocy w duchu „Pomóż mi zrobić to samemu!”
 • Każde dziecko ma prawo do brania udziału w życiu społecznym.

 

Każde dziecko uczy się w swoim tempie, ma zapewniony czas, materiały odpowiadające aktualnym potrzebom rozwojowym. Według założeń metody w grupach przebywają razem dzieci różniące się między sobą wiekiem, temperamentem, cechami charakteru jak również uzdolnieniami czy trudnościami. Całokształt osobowości każdego z dzieci to bogactwo, którym ma możliwość podzielić się z innymi. Naszym, pedagogów zadaniem jest stworzenie im warunków do tego, by każde z dzieci odnalazło swe miejsce w grupie i miało możliwość swobodnie wzrastać i rozwijać się.

Przedszkole „ Tęczowe Misie” działa na podstawie dezycji Prezydenta Miasta Poznania